Ziyaretçi Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında var olan haklarınızın tarafınıza bildirilmesi ve kişisel verilerinizi işleme amaç ve araçlarımızı açıkladığımız bu metin, aşağıda unvanları belirtilen Birleşim Grup Şirketleri tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafınıza sunulmaktadır.

 

 • Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,

 • Birleşim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

 • Birleşim Makina Tarım Turizm Gayrimenkul Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 

 • Birleşim Yeşil Enerji Anonim Şirketi,

 • Erde Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 

 • Toro Makina Anonim Şirketi,

 

(Birlikte “Birleşim Grup Şirketleri” olarak anılacaktır)

 

Birleşim Grup Şirketleri olarak, veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri (“İlgili Kişi”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz Birleşim Grup Şirketleri tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Birleşim Grup Şirketleri, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu metnin hedef kitlesi, hem fiziki olarak Birleşim Grup Şirketlerini ziyaret eden ziyaretçiler hem de işbu websitesini ziyaret eden ziyaretçilerdir. Bu anlamıyla her bir şirket kendi işlediği veriler bakımından Veri Sorumlusu sıfatına haizdir.

 1.  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Websitesi ziyaretçilerimizin kişisel verileri; Birleşim Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi; iş ortağı, iş birliği, müşteri veya tedarikçi ilişkilerinin sağlanması amacıyla KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 Birleşim Grup Şirketlerinin yerleşkelerine ziyarette bulunan ziyaretçilerimizin kişisel verileri ise; Şirket merkezine giriş ve çıkışın kontrol altında tutulması, İzinsiz giriş çıkışın engellenmesi, Şirket’in fiziki mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla, Tarafınıza ziyaretçi giriş kartının tesliminin sağlanabilmesi, Ziyaret giriş çıkış saatlerinin kaydının tutulabilmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi (terör, yangın, vb.), Suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 1.  Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir:

Toplanan kişisel verileriniz, Web sitesini kullanabilmeniz için gerekli izinlerin verilebilmesi ve gerekli teknik alt yapıların sağlanabilmesi için KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Ayrıca fiziki ziyaretçilerimizin verileri ve şirket yerleşkelerinde fiziki güvenliğin tesisi başta olmak üzere bir önceki başlıkta yer verilen amaçlar çerçevesinde grup şirketlerimize ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz; elektronik, fiziki sözlü ya da yazılı ortamda, şirket binası içerisinde internet erişiminiz vasıtasıyla, kimlik belgeniz üzerinden, plaka bilginiz üzerinden, sözlü olarak veya yerleşkemiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. 

İşbu aydınlatma metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Birleşim Grup Şirketleri, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlama, hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. Sizlerin 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Birleşim Grup Şirketlerine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebinizin sonucu sizlere yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.Veri Sorumluları’na ait İletişim Bilgileri:

 

-kvkk@birlesim.com

-kvkk@erdegrubu.com.tr

-birlesimmuhendislik@hs02.kep.tr

-info@birlesimenerji.com

-erdemuhendislik@hs02.kep.tr

-info@toromakina.com

-info@birlesimyapi.com

-birlesim@birlesim.com

 

Güncelleme Tarihi: 13.09.2022

 
Tümünü Gör